Studio4.marketing работи съвместно с

НЕЗАВИСИМИ ОЦЕНИТЕЛИ, действащи съгласно

разпоредбите на Българското законодателство и

утвърдените международни СТАНДАРТИ за оценяване

  • Анализ и проучване на инвестиционни проекти.

    Екипът на Studio4.marketing вярва, че преди да се започне каквото и да било строително начинание, инвеститорът следва да е на ясно каква е степента на целесъобразност на проекта и каква е финансовата му ефективност. Какъв е възможния диапазон на печалба в различните сегменти на пазара на недвижими имоти и кои са възможните стъпки за реализацията на проекта ви? Прилагаме аналитични преценки в доклада за всеки един казус, основаващи се на професионален опит и квалификация, за да достигнем една реалистична прогноза, с която да отговорим адекватно на поставените от вас въпроси.

  • Изготвяне на индикативни количествено – стойностни сметки на СМР при строителство на сгради

    КСС (количествено – стойностна сметка) представлява документ, в който детайлно са характеризирани и остойностени всички видове СМР. Строително – монтажните работи (СМР) са дейностите, чрез които строежите се изграждат, реконструират, ремонтират, преустройват, поддържат или възстановяват. В КСС са описани по категории и по обем всички видове СМР (предстоящи или изпълнени), включващи разходите за труд, материали, механизация и допълнителни разходи, като изчисленията са направени по номерклатура на УСН (уедрени сметни норми) и по разходни норми на СЕК (специализирано издание). Независимо какво е инвестиционното ви намерение (дали ще строите или ще ремонтирате), е ценно да знаете индикативната стойност на средствата, които ще са ви необходими за реализация на проекта. Специалистите, с които Studio4.marketing работи, са отлично запознати с процесите при строителство и ще изготвят за вашия проект прецизна КСС, с която да проучите целесъобразността и изпълнимостта на инвестиционното си начинание.

  • Изготвяне на таблици за площообразуване на сгради.

    Съгласно Закона за собствеността, при сгради в режим на етажна собственост, всеки собственик на имот притежава и припадащия се към обекта дял от общите части на сградата. В таблицата за площообразуване на една сграда са изчислени припадащите се идеални части в % или в квадратни метри, съответно от общите части на сградата, от правото на строеж или от терена, върху който е изградена сградата. Припадащия се дял от общите части на всеки собственик на обект в сградата, следва да е съразмерен на съотношението между стойностите на отделните помещения, които той притежава, изчислени при учредяването на етажната собственост. Таблицата за площообразуване е полезен документ за справедливото разпределяне на разходите при възникнала необходимост за ремонт/поддръжка на общите части в дадена сграда, тъй като всеки собственик, спрямо дела си в общите части, е длъжен да участва в тези разноски.

заявете оценка на вашия имот