Studio4.marketing работи съвместно с

НЕЗАВИСИМИ ОЦЕНИТЕЛИ, действащи съгласно

разпоредбите на Българското законодателство и

утвърдените международни СТАНДАРТИ за оценяване

  • Ипотечни оценки

    Оценяването на недвижими имоти представлява процес за извеждане на конкретна индикативна стойност на даден обект, според определена цел. При кандидатстване за ипотечен кредит, банката – кредитор ще изиска да бъде представен оценителски доклад (експертна оценка, изготвена от сертифициран оценител).

    Кредитния консултант ще ви предостави списък с необходими документи, касаещи вас (като кредитоискател) и избрания от вас имот (като обезпечение). Един от тези документи е оценителният доклад. Оценката на имота е от съществено значение за процеса по отпускане на кредит, поради факта, че банката ще ви отпусне кредит, в зависимост от стойността, на която е оценен имота.

    При всяка банка процента на финансиране е различен и спрямо вътрешните правила на банката, се определя крайната пазарна оценка. Имотът се оценява по няколко метода, като в зависимост от тяхната тежест и изискванията на банката за изчисление на различни компоненти (кредитен риск, експлоатационна годност, ликвидност, възвръщаемост и други), се формират стойността, които вие получавате като заемни средства.

  • Оценки на недвижими имоти за съдия-изпълнител

заявете оценка на вашия имот